Tổng hợp mảnh vệ hồn có chí mạng cao nhất Blade and Soul

Mảnh 1: Mê cung
Mảnh 2: Mushin
Mảnh 3: Bóng mờ
Mảnh 4: Mê cung
Mảnh 5: Bóng mờ
Mảnh 6: Mê Cung
Mảnh 7: Bóng mờ
Mảnh 8: Mê cung

Mảnh 1

ve-hon-blade-and-soul

Vệ hồn mê cung

Cách nhận:Minou- Mê Cung Naryu

HP 3540 - 5060
Chí mạng: 75/94

ve-hon-mushin-manh-1

Vệ hồn Mushin

Cách nhận:bóng của Mushin-Tầng 8 tháp Mushin

HP 3169 - 4510
Chí mạng:59 / 74

Mảnh 2

 Mushin

 Vệ hồn Mushin

Cách nhận: Bóng của Mushin-Tầng 8 tháp Mushin

HP 2040 - 2910
Chí mạng:127/182

 thap-vo-tan

 Vệ hồn tháp vô tận

Cách nhận:Stalker Jiangshi - Tầng 4 - Tháp Mushin

HP: 1780 - 2540
Chí mạng: 117/168

Mảnh 3

 ve-hon-bong-mo

 Vệ hồn bóng mờ

Cách nhận:Blood Mane - Cảng bóng mờ

HP: 1860 -2650
Chí mạng:60 / 75

Mảnh 4

 Ve-hon-me-cung

Vệ hồn mê cung

Cách nhận:Be Ido- Mê Cung Naryu

HP: 4040 / 4910 / 5780
Chí mạng: 85 / 107

 ve-hon-thap-vo-tan

 Vệ hồn tháp vô tận

Cách nhận:Hulking Augerite - Tầng 5 - Tháp Mushin

HP: 1940 / 2350 / 2770
Chí mạng: 62 / 78

 ve-hon-bong-mo-4

Vệ hồn bóng mờ

Cách nhận:Blood Mane - Cảng bóng mờ

HP: 1940 / 2350 / 2770
Chí mạng: 62 / 78

Mảnh 5

 Ve-hon-bong-mo_1

Vệ hồn bóng mờ

Cách nhận:Cobalt và Scarlet Widow - Cảng bóng mờ

HP: 2100 / 2550 / 3000
Chí mạng: 139 / 169 / 199

 ve-hon-me-cung

Vệ hồn mê cung

Cách nhận:Fujin và Raijin- Mê Cung Naryu

HP: 4380 / 5320 / 6260
Chí mạng: 92 / 116

Mảnh 6

 Ve-hon-me-cung

Vệ hồn mê cung

Cách nhận:Fujin and Raijin- Mê Cung Naryu

HP: 1980/2400/2830
Chí mạng: 96/121

 ve-hon-musin

 Vệ hồn tháp vô tận

Cách nhận:Wheel of Misfortune - Tầng 6 - Tháp Mushin

HP: 2180/2650/3120
Chí mạng:70/88

ve-hong-bong-mo

Vệ hồn bóng mờ

Cách nhận:Cobalt và Scarlet Widow - Cảng bóng mờ

HP: 2180/2650/3120

Chí mạng: 62/88

Mảnh 7

 soul-shield

Vệ hồn bóng mờ

Cách nhận:Admiral Hae Mujin - Cảng bóng mờ

HP: 2260/2750/3230
Chí mạng: 149/181/214

 ve-hon

Vệ hồn mê cung

Cách nhận:Fujin và Raijin- Mê Cung Naryu

HP: 4720 / 5730 / 6740
Chí mạng: 100 / 125

Mảnh 8

 ve-ho-bns

Vệ hồn mê cung

Cách nhận: Fujin và Raijin – Mê Cung Naryu

HP: 4890 / 5930 / 6980
Chí mạng:212 / 257 / 303

 ve-hon-blade-and-soul

 Vệ hồn Mushin

Cách nhận: bóng của Mushin -tầng 8 tháp Mushin

HP: 2690 / 3270 / 3840
Chí mạng: 167 / 203 / 239

(Visited 51 times, 1 visits today)

(No Ratings Yet)
Loading...
Facebook Comments

Các bài viết phổ biến