Hướng dẫn chơi Minecraft: Thư mục âm thanh


Hướng dẫn chơi Minecraft: Thư mục âm thanh

Hướng dẫn này giúp bạn đặt thư mục âm thanh cho đúng vị trí, nơi mà các file âm thanh (sounds)  của Java Edition được lưu trữ.

Thư mục âm thanh (sau 1.7.2)

Tệp âm thanh  từ phiên bản sau 1.7.2 được đặt trong đường dẫn sau:

1.8 Mac OS X: ~/Library/Application Support/minecraft/assets/indexes/1.8.json

1.11 Mac OS X: ~/Library/Application Support/minecraft/assets/indexes/1.11.json

Tệp âm thanh của  1.7.2 (đặc biệt là 13w42a) và các phiên bản trước được phân tán và hash vào các thư mục khác nhau, được đặt trong:

 • Windows: %AppData%\.minecraft\assets\objects
 • Mac OS X: ~/Library/Application Support/minecraft/assets/objects
 • Linux: ~/.minecraft/assets/objects

Định vị tập tin âm thanh cụ thể

Tìm folder indexes, được tìm thấy trong cùng folder assets như objects, nơi chứa các tệp âm thanh và log vào file sounds.json. Chọn version mà bạn muốn rồi mở file sounds.json file với chương trình có hỗ trợ định dạng này, như là Notepad. Các chương trình như Notepad++ được khuyến nghị sử dụng trong tình huống này để giúp đọc tập tin dễ hơn. Sau khi mở, bạn sẽ thấy thứ trông như thế này:

 "sounds/music/menu/menu1.ogg": {
   "hash": "c157c56846f0e50620f808fecd9d069423dd6c41",
   "size": 1744657
  },

Từ cái như trên, chúng ta có thể xác định rằng menu1.ogg đã được hash (hoặc label) như c157c56846f0e50620f808fecd9d069423dd6c41. Thực hiện tìm kiếm trong các đối tượng thuộc thư mục asset và bạn sẽ tìm thấy một tệp có cùng chuỗi chính xác; đây là tập tin “menu1.ogg”, một trong những bản nhạc phát trên màn hình menu. Hai chữ cái đầu tiên của tên tệp (“c1”) sẽ khớp với thư mục chứa tệp; biết điều này có thể giúp bạn xác định vị trí các tập tin cụ thể nhanh hơn.

Sau khi định vị tệp, bạn có thể kiểm tra tệp để chắc chắn rằng đó là tệp phù hợp bằng cách mở nó với trình phát nhạc có thể phát tệp âm thanh .ogg. Nếu trình phát nhạc của bạn không thể phát tệp, hãy thử đổi tên tệp bằng “.ogg” ở cuối. Nếu thử rồi mà vẫn không thành công, thì có nghĩa là trình phát nhạc mà bạn sử dụng không có phần mở rộng .ogg thích hợp để phát âm thanh hoặc là tệp bạn tìm thấy không phải là tệp âm thanh.

Lưu ý: Nếu bạn vô tình chỉnh sửa hoặc xóa tệp khỏi thư mục gốc, trình khởi chạy sẽ tự động tải lại file vào lần sau khi bạn khởi chạy trò chơi. (Bạn phải kết nối với Internet trước khi bạn khởi chạy trò chơi. Nếu không, thư mục âm thanh sẽ không được đặt lại và có khả năng dẫn đến lỗi.)

Giải nén file nhạc Minecraft treen Windows (thông qua hệ thống phụ Windows của Linux)

 1. Tạo file mới (ví dụ từ terminal): vi minecraft-music-extractor.sh
 2. Paste dòng sau vào file: (khi chạy file, nó sẽ hỏi tên người dùng Window và version Minecraft mà bạn dùng, phần còn lại là tự động, và tự xuất ra desktop)
#!/bin/bash
#
# Description: Minecraft Music Extractor

echo -e "Enter your Windows username:"
read winusername
echo

USER_DIR="/mnt/c/Users/$winusername"

# Windows Profile doesn't exist = Can't run
if [ ! $(ls /mnt/c/Users/ | grep $winusername) ]; then
	echo -e "Unable to run, you entered an invalid user."
	echo -e "Make sure you entered everything correctly, spelled right with caps and lower case.\n"
	read -p "Press [Enter] key to continue..." && exit
fi

MINECRAFT_ASSETS_DIR="$USER_DIR/AppData/Roaming/.minecraft/assets"
OUTPUT_DIR="$USER_DIR/Desktop"

echo -e "Enter the Minecraft version you want to extract from:"
read version
echo

JSON_FILE=$(echo $MINECRAFT_ASSETS_DIR/indexes/$version.json | grep "/")

# Version doesn't exist = Can't run
if [ ! -f $JSON_FILE ]; then
	echo -e "Unable to extract because that version isn't downloaded or doesn't exist."
	echo -e "Make sure to open the launcher and download the version you need to create a pack for.\n"
	read -p "Press [Enter] key to continue..." && exit
fi

#for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);'
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music

for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep sounds | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
do
	echo "Processing $ENTRY..."
	echo $ENTRY | cut -d, -f1
	FILENAME=`echo $ENTRY | cut -d, -f1`
	FILEHASH=`echo $ENTRY | cut -d, -f2`

	#Locate the file in the assets directory structure
	FULLPATH_HASHFILE=`find "$MINECRAFT_ASSETS_DIR" -name $FILEHASH`

	#Copy the file

	mkdir -p $OUTPUT_DIR/`echo $FILENAME | sed -E 's/\/[a-z0-9]+\..+//'`
	cp "$FULLPATH_HASHFILE" "$OUTPUT_DIR/$FILENAME"

done
 1. Update các biến (ví dụ như. MINECRAFT_ASSETS_DIR) với đường dẫn thư mục chính xác của bạn
 2. Nếu muốn tất cả các tệp âm thanh, thay cụm “grep music” thàh “grep sounds”.
 3. Chạy script script trên terminal với “bash minecraft-music-extractor.sh”.

Giải nén file âm nhạc Minecraft trên Linux

 1. Tạo file mới (ví dụ từ terminal): vi minecraft-music-extractor.sh
 2. Paste dòng sau vào file: (khi chạy file, nó sẽ hỏi tên người dùng Window và version Minecraft mà bạn dùng, phần còn lại là tự động, và tự xuất ra desktop)
#!/bin/bash
#
# Description: Minecraft Music Extractor

USER_DIR=$(echo ~ | grep "/")
MINECRAFT_ASSETS_DIR="$USER_DIR/.minecraft/assets"
OUTPUT_DIR="$USER_DIR/Desktop"

echo -e "Enter the Minecraft version you want to extract from:"
read version
echo

JSON_FILE="$MINECRAFT_ASSETS_DIR/indexes/$version.json"

# Version doesn't exist = Can't run
if [ ! -f $JSON_FILE ]; then
	echo -e "Unable to extract because that version isn't downloaded or doesn't exist."
	echo -e "Make sure to open the launcher and download the version you need to create a pack for.\n"
	read -p "Press [Enter] key to continue..." && exit
fi

#for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);'
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music


for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep sounds | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
do
	echo "Processing $ENTRY..."
	echo $ENTRY | cut -d, -f1
	FILENAME=`echo $ENTRY | cut -d, -f1`
	FILEHASH=`echo $ENTRY | cut -d, -f2`

	#Locate the file in the assets directory structure
	FULLPATH_HASHFILE=`find "$MINECRAFT_ASSETS_DIR" -name $FILEHASH`

	#Copy the file

	mkdir -p $OUTPUT_DIR/`echo $FILENAME | sed -E 's/\/[a-z0-9]+\..+//'`
	cp "$FULLPATH_HASHFILE" "$OUTPUT_DIR/$FILENAME"

done
 1. Nếu muốn tất cả các tệp âm thanh, thay cụm “grep music” thàh “grep sounds”
 2. Bạn có thể sẽ cần chạy chmod u+x minecraft-music-extractor.sh` nếu script không được thực thi.
 3. Chạy script từ terminal với “./minecraft-music-extractor.sh”.

Giải nén file âm nhạc Minecraft trên Mac

 1. Tạo file mới (ví dụ từ terminal): vi minecraft-music-extractor.sh
 2. Paste dòng sau vào file:
#!/bin/sh
#
# Description: Minecraft Music Extractor

MINECRAFT_ASSETS_DIR="/Users/YOURUSERNAMEHERE/Library/Application Support/minecraft/assets"
OUTPUT_DIR="/Users/YOURUSERNAMEHERE/Desktop"
JSON_FILE="/Users/YOURUSERNAMEHERE/Library/Application Support/minecraft/assets/indexes/YOURJSON.json"

#for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);'
#cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep music


for ENTRY in `cat "$JSON_FILE" | python -c 'import sys,json; from pprint import pprint; data = json.load(sys.stdin); pprint(data);' | grep sounds | awk -F\' '{print $2 "," $6}'`
do
 echo "Processing $ENTRY..."
 echo $ENTRY | cut -d, -f1 
 FILENAME=`echo $ENTRY | cut -d, -f1`
 FILEHASH=`echo $ENTRY | cut -d, -f2`

 #Locate the file in the assets directory structure
 FULLPATH_HASHFILE=`find "$MINECRAFT_ASSETS_DIR" -name $FILEHASH`

 #Copy the file

 mkdir -p $OUTPUT_DIR/`echo $FILENAME | sed -E 's/\/[a-z0-9]+\..+//'`
 cp "$FULLPATH_HASHFILE" "$OUTPUT_DIR/$FILENAME"

done
 1. Update các biến (ví dụ như. MINECRAFT_ASSETS_DIR) với đường dẫn thư mục chính xác của bạn
 2. Nếu muốn tất cả các tệp âm thanh, thay cụm “grep music” thàh “grep sounds”.
 3. Chạy script từ terminal với “bash minecraft-music-extractor.sh”.

Thư mục âm thanh cũ (trước -1.7)

Nếu bạn đang chơi game bản trước 1.7.2, thư mục âm thanh nằm ở đường dẫn sau:

 • Windows: %AppData%\.minecraft\assetsor %AppData%\.minecraft\assets\virtual\legacy
 • Mac OS X: ~/Library/Application Support/minecraft/assets
 • Linux: ~/.minecraft/assets

Nếu bạn đang chơi cả 2 version mới và cũ, thì cả hai sẽ cùng tồn tại trong file game. Đường dẫn này chỉ áp dụng cho phiên bản trước 1.7

Thư mục con kế thừa

Trong .minecraft\assets\virtual\legacy\sounds, có 13 folder phụ:

 • ambient: âm thanh xung quanh và mưa / sấm sét
 • damage: Âm thanh của người chơi nhận sát thương
 • dig: âm thanh khi phá vỡ khối
 • fire: âm thanh của lửa
 • firework: hiệu ứng âm thanh của pháo hoa
 • liquids: âm thanh của chất lỏng như nước và dung nham
 • minecart: Âm thanh được tạo ra khi di chuyển minecart
 • mob: Âm thanh của mob
 • music: nhạc nền làm bởi C418
 • random: Hiệu ứng âm thanh khác nhau từ ăn uống đến vụ nổ
 • records: Âm nhạc trên đĩa ghi được tìm thấy
 • step: Âm thanh của bước chân
 • tile: Âm thanh của piston

Cảnh báo

Nếu bạn chỉnh sửa, thêm hoặc xóa âm thanh trực tiếp trong thư mục âm thanh, thực thi launcher và sau đó khởi chạy Minecraft trong khi kết nối với Internet thì trò chơi sẽ tự động tải xuống lại và hoàn nguyên lại mọi thay đổi bạn đã thực hiện đối với thư mục âm thanh, xóa hết thành quả của bạn. Điều này áp dụng cho cả thư mục âm thanh mới và cũ. Ngắt kết nối Internet trước khi khởi chạy trò chơi thì game sẽ không hoàn nguyên các tệp, nhưng điều này không được khuyến khích. Phương pháp tốt nhất để lưu trữ âm thanh tùy chỉnh một cách an toàn là tạo gói tài nguyên của riêng bạn (create your own resource pack)

Video hướng dẫn

Minecraft Tutorial: Locate the Minecraft Sound Directory and Convert Audio Files (Chỉ dành cho thư mục cũ)

How to Make Custom Sounds in Minecraft 1.8.7 (Chỉnh sửa  các tệp âm thanh thành gói tài nguyên một cách an toàn)

https://youtu.be/RnlfELH8E-c

Xem bài viết gốc tại ĐÂY