Hướng dẫn chơi Minecraft: Tập lệnh khởi động máy chủ/Tập lệnh


Lưu ý: Vì đây là trang về các bài viết hướng dẫn, nghĩa là ai cũng có thể truy cập, điều đó có nghĩa là những nhà thành lập không thực sự sử dụng những tập lệnh này để thiết lập trò chơi. Đây chỉ là bài viết tham khảo.

#!/bin/bash
# /etc/init.d/minecraft
# version 0.4.0 2015-04-20 (YYYY-MM-DD)
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:  minecraft
# Required-Start: $local_fs $remote_fs screen-cleanup
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Should-Start:  $network
# Should-Stop:  $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:  0 1 6
# Short-Description:  Minecraft server
# Description:  Starts the minecraft server
### END INIT INFO

#Settings
SERVICE='minecraft_server.jar'
OPTIONS='nogui'
USERNAME='minecraft'
WORLD='world'
MCPATH='/home/minecraft/minecraft'
BACKUPPATH='/media/remote.share/minecraft.backup'
MAXHEAP=2048
MINHEAP=1024
HISTORY=1024
CPU_COUNT=1
INVOCATION="java -Xmx${MAXHEAP}M -Xms${MINHEAP}M -XX:+UseConcMarkSweepGC \
-XX:+CMSIncrementalPacing -XX:ParallelGCThreads=$CPU_COUNT -XX:+AggressiveOpts \
-jar $SERVICE $OPTIONS" 

ME=`whoami`
as_user() {
 if [ "$ME" = "$USERNAME" ] ; then
  bash -c "$1"
 else
  su - "$USERNAME" -c "$1"
 fi
}

mc_start() {
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "$SERVICE is already running!"
 else
  echo "Starting $SERVICE..."
  cd $MCPATH
  as_user "cd $MCPATH && screen -h $HISTORY -dmS minecraft $INVOCATION"
  sleep 7
  if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
  then
   echo "$SERVICE is now running."
  else
   echo "Error! Could not start $SERVICE!"
  fi
 fi
}

mc_saveoff() {
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "$SERVICE is running... suspending saves"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"say SERVER BACKUP STARTING. Server going readonly...\"\015'"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"save-off\"\015'"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"save-all\"\015'"
  sync
  sleep 10
 else
  echo "$SERVICE is not running. Not suspending saves."
 fi
}

mc_saveon() {
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "$SERVICE is running... re-enabling saves"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"save-on\"\015'"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"say SERVER BACKUP ENDED. Server going read-write...\"\015'"
 else
  echo "$SERVICE is not running. Not resuming saves."
 fi
}

mc_stop() {
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "Stopping $SERVICE"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"say SERVER SHUTTING DOWN IN 10 SECONDS. Saving map...\"\015'"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"save-all\"\015'"
  sleep 10
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"stop\"\015'"
  sleep 7
 else
  echo "$SERVICE was not running."
 fi
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "Error! $SERVICE could not be stopped."
 else
  echo "$SERVICE is stopped."
 fi
} 

mc_update() {
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  echo "$SERVICE is running! Will not start update."
 else
  as_user "cd $MCPATH && wget -q -O $MCPATH/versions http://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/versions.json"
	snap=`awk -v linenum=3 'NR == linenum {print; exit}' "$MCPATH/versions"`
	snapVersion=`echo $snap | awk -F'\"' '{print $4}'`
	re=`awk -v linenum=4 'NR == linenum {print; exit}' "$MCPATH/versions"`
	reVersion=`echo $re | awk -F'\"' '{print $4}'`
	as_user "rm $MCPATH/versions"
	if [ "$1" == "snapshot" ]; then
	MC_SERVER_URL=http://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/$snapVersion/minecraft_server.$snapVersion.jar
	else
	MC_SERVER_URL=http://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/$reVersion/minecraft_server.$reVersion.jar
	fi
  as_user "cd $MCPATH && wget -q -O $MCPATH/minecraft_server.jar.update $MC_SERVER_URL"
  if [ -f $MCPATH/minecraft_server.jar.update ]
  then
   if `diff $MCPATH/$SERVICE $MCPATH/minecraft_server.jar.update >/dev/null`
   then 
    echo "You are already running the latest version of $SERVICE."
   else
    as_user "mv $MCPATH/minecraft_server.jar.update $MCPATH/$SERVICE"
    echo "Minecraft successfully updated."
   fi
  else
   echo "Minecraft update could not be downloaded."
  fi
 fi
}

mc_backup() {
  mc_saveoff
  
  NOW=`date "+%Y-%m-%d_%Hh%M"`
  BACKUP_FILE="$BACKUPPATH/${WORLD}_${NOW}.tar"
  echo "Backing up minecraft world..."
  #as_user "cd $MCPATH && cp -r $WORLD $BACKUPPATH/${WORLD}_`date "+%Y.%m.%d_%H.%M"`"
  as_user "tar -C \"$MCPATH\" -cf \"$BACKUP_FILE\" $WORLD"

  echo "Backing up $SERVICE"
  as_user "tar -C \"$MCPATH\" -rf \"$BACKUP_FILE\" $SERVICE"
  #as_user "cp \"$MCPATH/$SERVICE\" \"$BACKUPPATH/minecraft_server_${NOW}.jar\""

  mc_saveon

  echo "Compressing backup..."
  as_user "gzip -f \"$BACKUP_FILE\""
  echo "Done."
}

mc_command() {
 command="$1";
 if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
 then
  pre_log_len=`wc -l "$MCPATH/logs/latest.log" | awk '{print $1}'`
  echo "$SERVICE is running... executing command"
  as_user "screen -p 0 -S minecraft -X eval 'stuff \"$command\"\015'"
  sleep .1 # assumes that the command will run and print to the log file in less than .1 seconds
  # print output
  tail -n $[`wc -l "$MCPATH/logs/latest.log" | awk '{print $1}'`-$pre_log_len] "$MCPATH/logs/latest.log"
 fi
}

#Start-Stop here
case "$1" in
 start)
  mc_start
   ;;
 stop)
  mc_stop
   ;;
 restart)
  mc_stop
  mc_start
   ;;
 update)
  mc_stop
  mc_backup
  mc_update $2
  mc_start
   ;;
 backup)
  mc_backup
   ;;
 status)
  if pgrep -u $USERNAME -f $SERVICE > /dev/null
  then
   echo "$SERVICE is running."
  else
   echo "$SERVICE is not running."
  fi
   ;;
 command)
  if [ $# -gt 1 ]; then
   shift
   mc_command "$*"
  else
   echo "Must specify server command (try 'help'?)"
  fi
   ;;

 *)
 echo "Usage: $0 {start|stop|update|backup|status|restart|command \"server command\"}"
 exit 1
  ;;
esac

exit 0

Các bạn có thể truy cập trang web chính thức của MinecraftWiki và xem bài viết gốc tại đây.

 

V8 Club Game Bai Doi Thuong Ăn Tiền Thật Số 1 Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph