Hướng dẫn chơi Minecraft: Script update server của Linux


Đây là một bash script chi tiết để  để update server Vanilla trong Minecraft. Các tham số mặc định có thể được thay đổi trong script, hoặc truyền đi dưới dạng tham số. Phiên cản được cài đặt luôn mặc định là phiên bản mới nhất, mặc dù bạn có thể chỉ định bất kỳ phiên bản nào

Script này được viết trên CentOS 7 nhưng có thể hoạt động trên mọi phân phối tuân thủ POSIX của Linux miễn là thuộc các ứng dụng cho phép

Ứng dụng cho phép

Script dựa trên cURL để xử lí việc download bản kê Mojang và file chính chủ JAR của server. Trình phân tích cú pháp JSON parser jq được sử dụng để trích xuất các thông tin liên quan từ Mojang.

V8 Club Game Bai Doi Thuong Ăn Tiền Thật Số 1 Việt Nam

Trên CentOS 7 jq có sẵn thông qua kho EPEL. On các bản phân phối có sẵn, hoặc có thể yêu cầu cài đặt từ nguồn

Để cài đặt các ứng dụng cho phép trên CentOS 7 hãy thực hiện các lệnh sau:

yum update
yum -y install epel-release
yum -y install curl jq

Cách dùng

Script chỉ xử lý các cập nhật tệp JAR của máy chủ.  Bạn nên dừng server, đổi quyền trên tệp vừa tải xuống, và khởi động lại máy sau đó, chúng tôi khuyên bạn nên dùng script wrapper. Bên dưới đây  là một ví dụ đơn giản về script wrapper để thiếp lập việc sử dụng user riêng lẻ và nhóm cho server, và một server mà có thể khởi động hoặc dừng thông qua systemd.

Hãy cẩn trọng. Script này đã hoạt động hiệu quả khi lần đầu được up lên wiki, nhưng ai cũng có thể sửa bài đăng trên wiki được và hệ thống hoặc những thiếp lập của bạn có thể khác với những hệ thống hoặc thiết lập dùng để tạo ra script này.

updatemc.sh

#!/bin/sh

#------------
# Wrapper for updatemcjar.sh
#------------

JAR_PATH="/home/minecraft/server/server.jar"
echo "Stopping Minecraft"
systemctl stop minecraft
echo "Minecraft Stopped"
./updatemcjar.sh -y
chown minecraft:minecraft $JAR_PATH
chmod 750 $JAR_PATH
chmod +x $JAR_PATH
echo "Starting Minecraft"
systemctl start minecraft
echo "Minecraft Started"

Script chính sẽ tự thực hiện tất cả các công việc nặng và có nhiều tham số cấu hình dựa trên thiếp lập của bạn

updatemcjar.sh

#!/bin/sh

#----------------------------------------
# A shell script for updating the minecraft server jar file on Linux Servers
# Written by: Andrew Haskell
# Last updated on: 2018.Oct.22
# Distributed under The MIT License (MIT)
#
# Dependencies
# 	cURL	For downloading of the manifest and jar files
#	jq	For parsing the manifests
#
#
#			---- IMPORTANT ----
# 	This script merely updates the minecraft server jar.
# 	Wrap this script in a wrapper script to take care of stopping and
#	starting your server based on your setup.
# 	If you need to change permissions on the final server jar do it from
#	within that warpper script as well.
#
# Example Wrapper Script:
# 	systemctl stop minecraft
#	./updatemcjar.sh -y --jar-path "/srv/minecraft/server.jar"
#	sudo chown minecraft:minecraft "/srv/minecraft/server.jar"
#	sudo chmod 750 "/srv/minecraft/server.jar"
#	sudo chmod +x "/srv/minecraft/server.jar"
#	systemctl start minecraft
#
#----------------------------------------

# Error out script on errors
set -e

# Default Settings (Can be changed through parameters)
TEMP_DIR='/tmp/updatemc/'
JAR_PATH='/home/minecraft/server/server.jar'
VERSION_MANIFEST='https://launchermeta.mojang.com/mc/game/version_manifest.json'

# Output paths
NORMAL_OUT=/dev/stdout
ERROR_OUT=/dev/stderr

# Parameter Flags
FLAG_FORCE=
FLAG_VERSION=
FLAG_CONFIRM=
FLAG_TEST=

# Help Page
usage()
{
	echo
	echo "----------------------------------------"
	echo "$0 - A tool for updating the minecraft server jar easily"
	echo "Written by: Andrew Haskell - Distributed under The MIT License (MIT)"
	echo
	echo "Dependencies:"
	echo "  cURL         Included in most major distributions package repositories"
	echo "  jq          Check your distribution repositories or build from source"
	echo
	echo "Usage: $0 [options]"
	echo
	echo "  -f, --force     If the Target Version SHA1 matches the current file's SHA1, force the update anyway, implies --yes"
	echo "  -y, --yes      Skip update confirmation"
	echo "  -v, --version    Specify a different target version. Without this parameter, the latest release version is used"
	echo "  -t, --test      Test the Target Version SHA1 against the current file's SHA1 without changing any files"
	echo "  -s, --silent     Suppress script output, implies --yes"
	echo "  --no-err       Suppress error messages (Dangerous!)"
	echo "  --temp-dir      Specify a different temporary directory, default is $TEMP_DIR"
	echo "  --jar-path      Specify a different final JAR path, default is $JAR_PATH"
	echo "  --manifest      Specify a different version manifest URL, default is $VERSION_MANIFEST"
	echo "  -h, --help      Print this help message"
	echo
	echo "Examle Usage:"
	echo "  $0          Run the script normally"
	echo "  $0 -f        Force update the existing JAR"
	echo "  $0 -v 1.8.1 -y    Update to 1.8.1 without asking for confirmation"
	echo
	echo "----------------------------------------"
	echo 
}


# Check Script Parameters
while [ "$1" != "" ]; do
	case $1 in
		-f | --force )		FLAG_FORCE=1
					FLAG_CONFIRM=1
					;;
		-v | --version )	shift
					FLAG_VERSION=$1
					;;
		-y | --yes )		FLAG_CONFIRM=1
					;;
		-s | --silent )		NORMAL_OUT=/dev/null
					FLAG_CONFIRM=1
					;;
		--no-err )		ERROR_OUT=/dev/null
					;;
		--temp-dir )		shift
					TEMP_DIR=$1
					;;
		--jar-path )		shift
					JAR_PATH=$1
					;;
		--manifest )		shift
					VERSION_MANIFEST=$1
					;;
		-t | --test )		FLAG_TEST=1
					;;
		-h | --help )		usage
					exit
					;;
		* )			echo "Bad option specified"
					usage
					exit 1
					;;
	esac
	shift
done

echo "Clearing temp directory: $TEMP_DIR" > $NORMAL_OUT
mkdir -p $TEMP_DIR
DOWNLOADED_JAR="${TEMP_DIR}server.jar"
if [ -e $DOWNLOADED_JAR ]
then
	rm -f $DOWNLOADED_JAR
fi

echo "Downloading Version Manifest from: $VERSION_MANIFEST" > $NORMAL_OUT
VERSION_MANIFEST_DATA=$(curl -s "$VERSION_MANIFEST")
echo "Done" > $NORMAL_OUT

echo "Parsing Version Manifest" > $NORMAL_OUT
VERSION_LATEST=$(echo "$VERSION_MANIFEST_DATA" | jq -r '.latest.release')
VERSION_TARGET=$VERSION_LATEST
echo "Latest released version: $VERSION_LATEST" > $NORMAL_OUT
if [ -n "$FLAG_VERSION" ]
then
	VERSION_TARGET=$FLAG_VERSION
	echo "Target version to download: $VERSION_TARGET" > $NORMAL_OUT
fi
PACKAGE_MANIFEST=$(echo "$VERSION_MANIFEST_DATA" | jq -r --arg VERSION_TARGET "$VERSION_TARGET" '.versions | .[] | select(.id==$VERSION_TARGET) | .url')
echo "Done" > $NORMAL_OUT

if [ -z "$PACKAGE_MANIFEST" ]
then
	echo "Could not find target version: $VERSION_TARGET within the manifest file. Was the target version incorrectly specified? If not then double check the Mojang version manifest by hand" > $ERROR_OUT
	exit 1
fi

echo "Downloading Package Manifest from: $PACKAGE_MANIFEST" > $NORMAL_OUT
PACKAGE_MANIFEST_DATA=$(curl -s "$PACKAGE_MANIFEST")
echo "Done" > $NORMAL_OUT

echo "Parsing Package Manifest" > $NORMAL_OUT
SERVER_NEWJAR_URL=$(echo "$PACKAGE_MANIFEST_DATA" | jq -r '.downloads.server.url')
SERVER_NEWJAR_SHA1=$(echo "$PACKAGE_MANIFEST_DATA" | jq -r '.downloads.server.sha1')
echo "Done" > $NORMAL_OUT

echo "Calculating SHA1 of $JAR_PATH" > $NORMAL_OUT
SERVER_OLDJAR_SHA1=$(sha1sum "$JAR_PATH" | cut -d " " -f 1)

echo "Old JAR SHA1: $SERVER_OLDJAR_SHA1" > $NORMAL_OUT
echo "New JAR SHA1: $SERVER_NEWJAR_SHA1" > $NORMAL_OUT

if [ "$SERVER_OLDJAR_SHA1" == "$SERVER_NEWJAR_SHA1" ]
then
	echo "SHA1 sums match. $JAR_PATH is already target version" > $NORMAL_OUT
	if [ -z "$FLAG_TEST" ]
	then
		if [ -z "$FLAG_FORCE" ]
		then
			echo "Exiting" > $NORMAL_OUT
			exit
		else
			echo "Forcing JAR Update" > $NORMAL_OUT
		fi
	else
		exit
	fi
else
	echo "SHA1 sums mis-matched. $JAR_PATH differs from target version." > $NORMAL_OUT
	if [ -z "$FLAG_TEST" ]
	then
		if [ -z "$FLAG_CONFIRM" ]
		then
			while true; do
				read -p "Replace $JAR_PATH with latest? [y/n]: " yn
				case $yn in
					[Yy]* ) 	break
						;;
					[Nn]* ) 	echo "Exiting"
							exit
							;;
					* ) 		echo "Please answer Y(es) or N(o)"
							;;
				esac
			done
		fi
	else
		exit
	fi
fi

echo "Downloading new server JAR from: $SERVER_NEWJAR_URL to $DOWNLOADED_JAR" > $NORMAL_OUT
curl -s -L -f -o $DOWNLOADED_JAR $SERVER_NEWJAR_URL
echo "Done" > $NORMAL_OUT

echo "Calculating SHA1 of $DOWNLOADED_JAR" > $NORMAL_OUT
DOWNLOADED_SHA1=$(sha1sum $DOWNLOADED_JAR | cut -d " " -f 1)
echo "Dwn JAR SHA1: $DOWNLOADED_SHA1" > $NORMAL_OUT
echo "New JAR SHA1: $DOWNLOADED_SHA1" > $NORMAL_OUT


if [ "$DOWNLOADED_SHA1" == "$SERVER_NEWJAR_SHA1" ]
then
	echo "SHA1 sums match, proceeding" > $NORMAL_OUT
else
	echo "SHA1 sums mis-matched, check downloaded JAR at: $DOWNLOADED_JAR" > $ERROR_OUT
	exit 1
fi

JAR_PATH_BACKUP=${JAR_PATH}.bak
echo "Renaming $JAR_PATH to $JAR_PATH_BACKUP" > $NORMAL_OUT
mv $JAR_PATH $JAR_PATH_BACKUP

echo "Copying $DOWNLOADED_JAR to $JAR_PATH" > $NORMAL_OUT
cp $DOWNLOADED_JAR $JAR_PATH

echo "Re-Verifying $JAR_PATH" > $NORMAL_OUT
FINAL_SHA1=$(sha1sum $JAR_PATH | cut -d " " -f 1)
if [ "$FINAL_SHA1" == "$SERVER_NEWJAR_SHA1" ]
then
	echo "$JAR_PATH updated successfully to version: $VERSION_TARGET" > $NORMAL_OUT
	exit
else
	echo "SHA1 sums mis-matched, current JAR at: $JAR_PATH does NOT match the version attempting to be installed. Rolling Back" > $ERROR_OUT
	echo "Deleting $JAR_PATH" > $ERROR_OUT
	rm -f $JAR_PATH
	echo "Copying backup JAR from: $JAR_PATH_BACKUP to $JAR_PATH" > $ERROR_OUT
	cp $JAR_PATH_BACKUP $JAR_PATH
	echo "Original JAR file restored. Please check the files in $TEMP_DIR" > $ERROR_OUT
	exit
fi

Xem bài viết gốc tại ĐÂY

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sửa bài viết
live dstat graph