Hướng dẫn chơi Minecraft: Kịch bản khởi động ban đầu của Ubuntu


Lưu ý: Vì đây là bài viết hướng dẫn được công khai và bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi bất kỳ phần nào vào bất kỳ lúc nào (bằng cách nhấp vào link bài viết gốc ở cuối bài viết), nên điều đó có nghĩa là những người sáng lập game không thực sự sử dụng tập lệnh này mà thay vào đó chỉ đơn giản sử dụng nó làm hướng dẫn để người chơi dễ tiếp cận hơn (mình đoán vậy).

Đây là một kịch bản khởi động đơn giản cho cơ chế khởi động được sử dụng bởi các máy chủ ubuntu. Nó sẽ không cung cấp cho bạn bảng điều khiển, điều này không xem xét vấn đề vì dù sao cũng có bảng điều khiển trong trò chơi. Nó cũng không liên quan đến cập nhật Minecraft.

Lưu ý: Nó hoạt động tốt trong bản Ubuntu 14.

Lưu ý thêm: Cú pháp cấu hình này dành cho hệ thống quản lý quy trình “mới bắt đầu (upstart)”. Kể từ ngày 15.04, Ubuntu đã chuyển sang systemd, vì vậy bạn có thể cần khám phá các tùy chọn dựa trên systemd khác trên các bản cài đặt Ubuntu mới hơn. Một ví dụ dưới đây.

Điều kiện đầu tiên

  • Thiết lập một người dùng và nhóm cho minecraft để nó không chạy bằng root
sudo adduser --system --home /srv/minecraft-server minecraft
sudo addgroup --system minecraft
sudo adduser minecraft minecraft # this adds user "minecraft" to the group "minecraft"
  • Bàn giao cài đặt máy chủ của bạn cho người dùng mới của bạn, ví dụ, trong /srv/minecraft-server
sudo chown -R minecraft.minecraft /srv/minecraft-server
  • Tạo và chỉnh sửa tập lệnh start/stop tạo tệp mới trong /etc/init/minecraft-server ( KHÔNG PHẢI /etc/init.d mà là /etc/init (không có .d)) đảm bảo rằng bạn lưu tệp dưới dạng minecraft -server.conf
sudo nano /etc/init/minecraft-server.conf

à dán những thứ sau vào nó. Đừng quên thay đổi thư mục sau khi “chdir” cài đặt.

# description "start and stop the minecraft-server"

start on runlevel [2345]
stop on runlevel [^2345]

console log
chdir YOUR_INSTALLATION_DIRECTORY
setuid minecraft
setgid minecraft

respawn
respawn limit 20 5

exec /usr/bin/java -Xms1536M -Xmx2048M -jar minecraft_server.jar nogui

Giải thích ở trên (Lưu ý, tập lệnh này không sử dụng được.):

# description "start and stop the minecraft-server" <-- Adds a tip to what this script does.

start on runlevel [2345] <-- Tells Ubuntu when to start the server. Runlevels 2, 3, 4, and 5 are the "normal operation".
stop on runlevel [^2345] <-- Tells Ubuntu when to stop the server. The ^ means NOT.

console log <-- Logs the actions taken
chdir YOUR_INSTALLATION_DIRECTORY <-- Changes the active directory to the installation dir.
setuid minecraft <-- Sets the UserID to "minecraft" (acts like Minecraft user)
setgid minecraft <-- Sets the GroupID to "minecraft" (acts like Minecraft group)

respawn <-- Allows the program to "respawn" (restart) when it dies unexpectedly.
respawn limit 20 5 <-- Allows the program to "respawn" 20 times in 5 seconds.

exec /usr/bin/java -Xms1536M -Xmx2048M -jar minecraft_server.jar nogui <-- Below...
'exec' > Executes command
'/usr/bin/java' > Invokes Java.
'-Xms1536M' > Sets minimum allocated memory limit.
'-Xmx2048M' > Sets MAXIMUM allowable memory limit.
'-jar minecraft-server.jar' > Tells Java to run the jarfile minecraft_server.jar
'nogui' > Tells minecraft-server.jar to run without a GUI. (Graphical screen).
    • Bước tiếp theo đã không hoạt động kể từ khi hết hạn khởi động trong bản Ubuntu 16+
    • Bây giờ, cài đặt start/stop vào các đường chạy mặc định bằng cách chạy
sudo initctl reload-configuration

Nếu bạn gặp lỗi khi nói tệp không tồn tại, hãy thử di chuyển tệp máy chủ minecraft sang /etc/init.d/ Ngoài ra, nếu sau khi chạy sudo, hãy khởi động minecraft-server nói rằng họ không có việc gì với nó, hãy thử chạy “sudo /etc/init.d/minecraft-server bắt đầu ”

Cách sử dụng 

  • Để khởi động máy chủ
sudo start minecraft-server
  • dừng máy chủ
sudo stop minecraft-server

Gặp rắc rối? 

Bạn có thể kiểm tra nhật ký máy chủ bằng cách sử dụng:

sudo tail /var/log/upstart/minecraft-server.log

Nếu không được, chỉ cần liên hệ với: Người dùng: Cel1ne 

Với systemd 

Trong ví dụ này, người chơi đã tạo một người dùng, ví như Cel1ne.

Sau :

sudo gedit  /etc/systemd/system/minecraft-server.service

bên trong :

[Unit] 
Description=start and stop the minecraft-server 

[Service]
WorkingDirectory=/srv/minecraft-server
User=minecraft
Group=minecraft
Restart=on-failure
RestartSec=20 5
ExecStart=/usr/bin/java -Xms1536M -Xmx1536M -jar minecraft_server.jar nogui

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Để bắt đầu:

sudo service minecraft-server start

Để bắt đầu sau khi khởi động:

sudo systemctl enable minecraft-server

Xem trạng thái (ấn “q” để thoát khỏi chế độ xem):

systemctl status minecraft-server.service 

Nếu bạn muốn tương tác với máy chủ từ bàn phím của mình, bạn có thể sử dụng cấu hình dịch vụ thay thế như thế này:

[Unit] 
Description=minecraft-server 

[Service]
WorkingDirectory=/home/minecraft/server
User=minecraft
Group=minecraft
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/screen -h 2048 -dmS minecraft /usr/bin/java -Xms1536M -Xmx1536M -jar minecraft_server.jar nogui

[Install]
WantedBy=multi-user.target

If you have changed the service file, you should issue the

sudo systemctl daemon-reload

lệnh để cập nhật hệ thống.

Các bạn có thể xem bài viết gốc tại đây.