Hướng dẫn chơi Minecraft: Cài đặt gói dữ liệu


Các hướng dẫn này nhằm giúp bạn sử dụng các gói dữ liệu (data packs) trong Minecraft . Gói dữ liệu cho phép người chơi tùy chỉnh các lệnh chức năng (functions)bảng loot (loot tables), kết cấu thế giới (world structures)tiến bộ (advancements), phương pháp (recipes) và thẻ (tags), những điều này sẽ thay đổi trò chơi thực tế. Trước khi cài đặt gói dữ liệu, trước tiên bạn sẽ cần tạo một gói dữ liệu trước (create one).

Người chơi đơn (Singleplayer)

Dưới đây là cách cài đặt gói dữ liệu khi ở chế độ chơi đơn :

 1. Tải về gói dữ liệu. Nó phải là một tập tin hoặc thư mục .zip.
 2. Mở Minecraft .
 3. Chọn thế giới mà bạn muốn cài đặt gói dữ liệu, nhấp vào Chỉnh sửa trực tiếp (Edit), sau đó là Thư mục Mở Thế giới (Open world folder).
 4. Mở thư mục có tên datapacksvà đặt gói dữ liệu vào đó.
 5. Nhập /reload nếu bạn đang trong quá trình cài đặt.
 6. Nếu gói dữ liệu có định dạng chính xác thì bạn đã thành công rồi đó. Dữ liệu đã được kích hoạt trên thế giới.

Nhiều người chơi (Multiplayer)

Đây là cách cài đặt gói dữ liệu khi ở chế độ nhiều người chơi :

 1. Tải về gói dữ liệu. Nó phải là một tập tin hoặc thư mục .zip.
 2. Mở thư mục máy chủ của bạn, sau đó mở world.
 3. Đặt gói dữ liệu vào một thư mục có tên datapacks
 4. Nhập /reload nếu máy chủ đang trong quá trình cài đặt.
 5. Nếu gói dữ liệu có định dạng chính xác, nó sẽ được bật trên máy chủ.

Xem bài viết gốc tại đây.